โคลงโบราณ     Ancient Khloong


โคลงวิชชุมาลี     Khloong Witchumaalii

ตัวอย่าง: 
 

โคลงมหาวิชชุมาลี     Khloong Mahaawitchumaalii
แผน:
    เหมือนกับวิชชุมาลี เป็นแต่เพิ่มคำในบาทสุดท้าย เข้าอีก ๒ คำเท่านั้น
ตัวอย่าง: 
 

โคลงจิตรลดา    Khloong Citladaa

ตัวอย่าง: 


โคลงมหาจิตรลดา     Khloong Mahaacitladaa
แผน: เหมือนกับจิตรลดา แต่เพิ่มคำเข้าในบาทสุดท้าย อีก ๒ คำ
ตัวอย่าง: 
 

โคลงสินธุมาลี     Khloong Sinthumaalii

ตัวอย่าง: 


โคลงมหาสินธุมาลี     Khloong Mahaasinthumaalii
แผน: เหมือนกับสินธุมาลี แต่เพิ่มคำเข้าในบาทสุดท้าย อีก ๒ คำ
ตัวอย่าง: 


โคลงนันททายี    Khloong Nanthathaayii

ตัวอย่าง: 
 

โคลงมหานันททายี    Khloong Mahaananthathaayii
แผน: เหมือนนันททายี แต่เพิ่มคำเข้าในบาทสุดท้าย อีก ๒ คำ
ตัวอย่าง: 


Revised: 19-Feb-98