สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์
 ในการพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
 ณ ท้องสนามหลวง

 วันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

Audio (Real audio)


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปิติปราโมทย์เป็นล้นประมาณ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้มาประชุมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในอุดมศุภสมัยพิเศษนี้

นับแต่วาระแรกที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ตราบถึงมงคลวาระนี้ครบ ๕๐ ปี แห่งรัชสมัย ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่เคยปรากฏมีในพระราชพงศาวดาร ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์ และปฏิบัติ พระราชกรณียกิจตามฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย โดยบริสุทธิ์เที่ยงตรงตลอดมา กล่าวคือ ได้ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง ด้วยความเป็นกลางอย่างอุกฤษฏ์ยืนยง และได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์อยู่ในราชนิติธรรมจริยา อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ด้วยเหตุที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทั้งปวง บริสุทธ์บริบูรณ์ ทั้งตามระบอบการปกครอง และตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี และด้วยอุดมพระคุณวิเศษ ทั้งในส่วนอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงเป็นพระมหากษัตริย์ประเสริฐเลิศด้วยพระบุญญาธิการ และเพียบเต็มด้วยพระบารมี ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานยกขึ้นอ้าง ถวายราชสดุดี เฉพาะเพียงพระคุณวิเศษซึ่งโดดเด่น และเป็นที่ปรากฏชัดแก่มหาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย และชาวโลก

ประการที่หนึ่ง ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงกตัญญูกตเวที ในสมเด็จพระบรม ราชบุพการีเป็นอย่างยิ่ง ข้อนี้เป็นที่ประจักษ์กันดีในหมู่ชาวไทย และยังประทับจับตาจับใจอยู่มิรู้วาย ในพระราชจริยา ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ทั้งในขณะที่ ทรงพระชนม์อยู่ และเสด็จล่วงสู่สวรรคาลัย อีกทั้งในสมัยอันเป็นอุดมมงคลนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง การพระราชพิธี เฉลิมเพิ่มนามสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระปรมาภิไธยอันวิเศษสุด ตามแบบอย่างโบราณ ราชประเพณี ด้วยทรงระลึกถึงพระคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ทีทรงมีแก่พระราชวงศ์ และประเทศชาติราชอาณาจักร กตัญญูกตเวทิตาธรรมข้อนี้ นับเป็นพระคุณอันวิเศษยิ่ง ส่วนอัตตสมบัติ อันเป็นที่ตั้งแห่งศุภสิริสวัสดิ์อุดมมงคล และเป็นเหตุผูกใจอเนกนิกรชน ให้สมัครสมานสโมสรชื่นชมยกย่อง

ประการที่สอง ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชหฤทัยผูกพัน มั่นอยู่ในชาติ บ้านเมือง และประโยชน์ส่วนรวม เห็นได้จากคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ยังต่างประเทศ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านราษฎร ได้มีเสียงตะโกนกราบบังคมทูลว่า "อย่าละทิ้งประชาชน" ทรงพระราชบันทึกไว้ว่า "อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้" ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา จึงไม่มีอุปสรรค ปัญหา หรือภยันตรายใดๆ ที่จะทำให้ทรงย่อท้อ หรือทอดทิ้งพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชนนี้ได้เลย
ทรงมุ่งแต่จะคุ้มครองป้องกัน และอนุเคราะห์พสกนิกร ให้มีความปลอดภัย ก้าวหน้า และผาสุกสงบ ที่ใดสมควรได้รับความดูแลช่วยเหลือ ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ถึงที่นั่น จนทั่วทุกเขตคามในขอบขัณฑสีมาอาณาจักร เมื่อใดเกิดเหตุเภทภัย คุกคามเสถียรภาพ และสวัสดิภาพของบ้านเมือง ก็ทรงเข้าแก้ไขด้วยพระพีรยภาพอันกล้าแข็งเด็ดเดี่ยว และพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งเฉียบขาด ให้ชนทั้งชาติ ผ่านวิกฤตการณ์ และภยันตรายมาได้โดยสวัสดี อัตถจริยาข้อนี้ นับเป็นพระคุณอันวิเศษสุด ส่วนปรหิตปฏิบัติ
พระคุณทุกข้อ ทุกประการที่ยกขึ้นพรรณนา ข้าพระพุทธเจ้า ได้เฝ้าสังเกตและศึกษา จนเกิดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว และคิดเห็นแท้แน่แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเป็นอุดมกษัตริย์ ผู้ปฏิบัติอยู่ในราชนิติธรรมประเพณีโดยปรกติ และเป็นอุดมบัณทิต ผู้เพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติ ทั้งในส่วนอัตตสมบัติ และปรหิตปฏิบัติ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งผอง เป็นผู้มีโชควาสนา ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย จึงได้รับพระมหากรุณา และพระบุญญาธิการ พระบารมี คุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อม ให้มีความสุขร่มเย็น อยู่ถ้วนหน้า

ในอภิลักขิตสมัย มหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานตั้งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรชัย ด้วยความภักดี ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และมหิทธิเทพน้อยใหญ่ ผู้พิทักษ์รักษา สยามรัฐสีมาราไชยสวรรค์ กับทั้งสมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมเพรียงกันอภิบาลบำรุง ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราราช ให้ทรงพระเกษมสุข ปราศจากมลทินทุกข์ และพยาธิภัย ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย และพระบุญญาธิการ มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้ว เบิกบาน โปร่งปลอดจากเรื่องรบกวนกังวล ทรงเจริญพระชนม์ สุขสิริสวัสดิ์เสด็จดำรงในมไหศูรยสมบัติยั่งยืนนาน พระเกียรติคุณ อดุลเดชานุภาพ แผ่ไพศาลขจรจบ ตลอดโลกภพ ภูมิมณฑล สกลศัตรูกษัย มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสัมฤทธิ์ทุกเมื่อ ทุกประการเทอญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


| Back to the Royal Speech Page |
Comments to webmaster@thaiarc.tu.ac.th
Revised: 19-Feb-98