พระราชดำรัส
ในการเสด็จออกมหาสมาคม
เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
ณ ท้องสนามหลวง

วัน อาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

Audio (Real audio)

ข้าพเจ้ามีความปิติปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม ซึ่งพร้อมพรัก ด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติ ขอขอบใจในคำอำนวยพร และการเฉลิมฉลอง อันงดงามยิ่งใหญ่ ที่ทุกท่านตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษ ในวาระนี้ รวมทั้งน้ำใจไมตรี ที่ร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้า ในภาระทั้งปวง ตลอดมาถึง ๕๐ ปี

ทุกคนย่อมปรารถนาให้บ้านเมือง มีความผาสุกมั่นคง และประชาราษฎรส่วนใหญ่ มีฐานะความเป็นอยู่ดี สมอัตภาพ ความปรารถนานี้ มิใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ แต่หากทุกคนทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ บริหารงานแผ่นดิน จะต้องช่วยกัน เสริมสร้างขึ้น ด้วยการเร่งรัด ปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้สนับสนุน ส่งเสริมกัน โดยพร้อมเพรียง ให้สำเร็จผล ตรงตามเป้าหมาย
ในโอกาสพิเศษนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลาย ในมหาสมาคมนี้ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้า ได้ตั้งความคิด จิตใจ ให้แน่วแน่ หนักแน่นอยู่ในความสัตย์ สุจริต และความขยันหมั่นเพียร ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไป และระวัง ป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติ จะได้ตั้งตน ตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัว และส่วนรวม ประเทศชาติของเรา ก็จะสามารถรักษาความเป็นปรกติมั่นคง พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดั่งปรารถนา

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล จงอภิบาลรักษาประเทศชาติไทย ให้ปลอดพ้นจากทุกข์ จากภัย จากอันตรายทุกสิ่ง และบันดาล ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ให้สัมฤทธิ์แก่ประชาไทยทุกคนพร้อมทุกประการ.


| Back to the Royal Speech Page |
Comments to webmaster@thaiarc.tu.ac.th
Revised: 19-Feb-98