พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๐

วันอังคาร ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ

(Click here for English Summary of this royal speech)


Click to listen the audio file (in Wave format)
Click to listen the audio file (in RealAudio format)
กดปุ่ม
ในแต่ละตอน เพื่อฟังเสียง (เป็น Wave format)
กดปุ่ม
ในแต่ละตอน เพื่อฟังเสียง (เป็น RealAudio format)

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่
"ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน
ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก
ที่ได้แสดงมิตรจิตจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
ให้อย่างงดงามยิ่งใหญ่ เป็นเวลาติดต่อกันถึงสองปี
ทำให้งานมีความหมายสมบูรณ์
และบังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากมายหลายประการ"

"ในรอบปีที่ผ่านไป มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่าง
สิ่งที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษ นอกจากงานกาญจนาภิเษกแล้ว
ก็คือการที่นักกีฬาของเราได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
รวมทั้งการมาเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร
และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา"

"ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย
ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความดีเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้ว
เราจะร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติจนเต็มความสามารถเสมอ
ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้น
เราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมมือกันคิดอ่านปฎิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล
ด้วยหลักวิชา และความบริสุทธิ์จริงใจ
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป
เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี"

"ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้แน่วแน่
ที่จะรักษาสามัคคีธรรมและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้น
จะปฎิบัติกิจการงานใดๆ ให้นึกถึงส่วนรวมไว้เสมออย่าประมาท
งานทุกส่วนของชาติจักได้ดำเนินก้าวหน้าไปได้โดยราบรื่นและมั่นคง
บรรลุจุดประสงค์ตามที่ปรารถนา"

"ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขปราศจากทุกข์ภัยทุกเมื่อทุกสถาน
บันดาลให้มีกำลังกายใจและปัญญาอันกล้าแข็งพร้อมมูล
ที่จะประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุผลเลิศทุกๆด้าน
ทั้งสามารถธำรงรักษาอธิปไตย และความเจริญร่มเย็นของบ้านเมือง
ให้สถิตย์เสถียรตลอดไปชั่วกาลนาน"

| Back to the Royal Speech Page |
Comments to webmaster@thaiarc.tu.ac.th
Revised: 9-Mar-98