กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถานการประชุม ครั้งที่ 1/2540   3 เมษายน 2540
ศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
earth station สถานีภาคพื้นดิน, สถานีโลก
Eudora (โปรแกรม)ยูดอรา
transmission การส่ง, การส่งผ่าน, การสื่อสัญญาณ
transmission system ระบบส่งผ่าน, ระบบส่งผ่าน, ระบบสื่อสัญญาณ
firewall ตัวป้องกันการบุกรุก
FDMA (Frequency division muiltiple access) เอฟดีเอ็มเอ (การเข้าถึ งหลายทางแบบแบ่งความถี่
Frequency division muiltiple access (FDMA) การเข้าถึ งหลายทางแบบแบ่งความถี่ (เอฟดีเอ็มเอ)
femtosecond เฟมโตวินาที
fiber optic transmission system (FOTS) ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์)
fiberphone ไฟเบอร์โฟน
field 1. เขตข้อมูล
2. สนาม
protocol เกณฑ์วิธี, โพรโทคอล
file แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล
file server ตัวบริการแฟ้ม, เครื่องบริการแฟ้ม
file transfer protocol (FTP) เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (เอฟทีพี)
filter ตัวกรอง
firmware เฟิร์มแวร์การประชุม ครั้งที่ 2/2540    18 เมษายน 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
synchronous ประสานเวลา
asynchronous ไม่ประสานเวลา
asynchronous transmission การส่งแบบไม่ประสานเวลา
asynchronous transfermode (ATM) ภาวะการถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา (เอทีเอ็ม)
bisynchronous ประสานเวลาคู่
isochronous เสมอเวลา
plesiochronous เกือบประสานเวลา
azimuth 1. แอซิมัท
2. มุมภาคทิศ
3. มุมเชิงขั้ว
compression การบีบข้อมูล
browser โปรแกรมค้นผ่าน, เบราเซอร์
airtime เวลาสื่อสารทางอากาศ
audiotex โสตสาร
backbone แกนหลัก
baud rate อัตราบอด


กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

This page is maintained by yui@ipied.tu.ac.th)