กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 3/2540    2 พฤษภาคม 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
digital versatile disk(DVD) แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (ดีวีดี)
digital versatile disk-record (DVD-R) แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ชนิดบันทึกได้ (ดีวีดี-อาร์
digitize แปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล
direct to home (DTH) รับตรงจากดาวเทียม
downlink 1. เชื่อมโยงลง
2. การเชื่อมโยงลง
3. ข่ายการเชื่อมโยงลง
downtime 1. ช่วงเวลา(เครื่อง)หยุดทำงาน
2. ช่วงเวลาเครื่องเสีย
smart card บัตรสมาร์ต
broadband แถบ(ความถี่)กว้าง
compact disk (CD) แผ่นซีดี
compact disk interactive (CD-I) แผ่นซีดีเชิงโต้ตอบ (ซีดี-ไอ)
digit เลขโดด
Digital European Cordless Telecommunication (DECT) ระบบโทรคมนาคมไร้สายแบบดิจิทัลมาตรฐานยุโรป (เดกต์)
distribution point ตู้พักปลายทาง
diversity reception การรับสัญญาณซ้ำ
uptime ช่วงเวลาให้บริการการประชุม ครั้งที่ 4/2540    16 พฤษภาคม 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
modulate กล้ำสัญญาณ
computer hacker, hacker เซียนคอมพิวเตอร์, นักเลงคอมพิวเตอร์
frame relay เฟรมรีเลย์
frequency reuse การใช้สัญญาณซ้ำ
freespace ที่ว่าง, สุญเขต
freespace loss การสูญเสีย(สัญญาณ)ในที่ว่าง, การสูญเสีย(สัญญาณ)ใน สุญเขต
gateway เกตเวย์
footprint เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ
geostationary orbit วงโคจรค้างฟ้า
handset หูโทรศัพท์
hand portable set ชุดโทรศัพท์มือถือ
hard copy 1. สำเนาถาวร
2. สิ่งพิมพ์ออก (มีความหมายเหมือน printout)
head end 1. สถานีต้นทาง
2. อุปกรณ์ต้นทาง
headphone; headset 1. โทรศัพท์สวมศีรษะ
2. หูฟังสวมศีรษะ
HFC (hybrid fiber cable/ coaxial) เอชเอฟซี (สายเคเบิลเส้นใยนำแสงผสมร่วมแกน)
homing การคืนสู่จุดเริ่ม, การเข้าหาจุดต้นทาง
host 1. แม่ข่าย
2. แม่งาน
hotline สายด่วน
hypermedia สื่อหลายมิติ
IC (Integrated circuit) ไอซี (วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ)
icon สัญรูป
infobahn; information superhighway ทางด่วนสารสนเทศ
information superhighway; infobahn ทางด่วนสารสนเทศ
information technology (IT) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
integrated services digital network (ISDN) โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ไอเอสดีเอ็น)
interface 1. ต่อประสาน
2. ส่วนต่อประสาน, ตัวต่อประสาน
interference การแทรกสอด, การรบกวน
International Organization for Standardization (ISO) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอโซ)
Internet Service Provider (ISP) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี)
jamming การส่งสัญญาณรบกวน
jitter 1. เต้น, ไหว, พร่า
2. การเต้น, การไหว, การพร่า
junction network ข่ายสายผ่าน
leased line สายเช่า, วงจรเช่า
low earth orbit sattellites (LEOS) ดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ
media สื่อ, สื่อบันทึก
menu รายการเลือก
mobile phone โทรศัพท์เคลื่อนที่
mobile telephone system ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
monochrome สีเดียว, เอกรงค์
multimedia 1. สื่อประสม
2. สื่อหลายแบบ
multiplex (MUX) การรวมส่งสัญญาณร่วม (มักซ์)
multiplexer; multiplexor อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ
interactive เชิงโต้ตอบ
multiplexer; multiplexor อุปกรณ์รวมสัญญาณ
network 1. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย
2. วงจรข่าย
noise เสียงรบกวน, สัญญาณรบกวน
printout สิ่งพิมพ์ออก (มีความหมายเหมือนกับ hard copy 2)
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |