กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน


การประชุม ครั้งที่ 5/2540    6 มิถุนายน 2540

คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
navigate 1. ท่องไป (ในอินเทอร์เน็ต)
[มีความหมายเหมือนกับ surf]
2. นำทาง
office automation (OA) การอัตโนมัติสำนักงาน (โอเอ)
on-line ในสาย, เชื่อมตรง
surf 1. ท่องไป (ในอินเทอร์เน็ต)
[มีความหมายเหมือนกับ navigate 1]
fiber optic; optical fiber เส้นใยนำแสง
optical fiber; fiber optic เส้นใยนำแสง


การประชุม ครั้งที่ 6/2540    20 มิถุนายน 2540

คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
overlay 1. ซ้อนแทน
2. ซ้อนทับ
3. ซ้อนสนิท
overlay network โครงข่ายซ้อนทับ
operation and maintenance (O&M) การปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม)
operation and maintenance center (OMC) ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอเอ็มซี)
overwrite บันทึกทับ
optical character recognition (OCR) การรู้จำอักขระด้วยแสง (โอซีอาร์)
personal communication telephone (PCT) โทรศัพท์พกพาส่วนบุคคล (พีซีที)
plesiochronous digital hierarchy (PDH) สำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา (พีดีเอช)
proxy server ตัวบริการแทน
plug-and-play ต่อแล้วใช้
outside plant งานตอนนอก
speech recognition การรู้จำคำพูด
voice recognition การรู้จำเสียงพูด

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

This page is maintained by Yuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th))