กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถานการประชุม ครั้งที่ 7/2540    4 กรกฎาคม 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
quantization การแบ่งนับ
radio frequency (RF) ความถี่วิทยุ (อาร์เอฟ)
radio wave คลื่นวิทยุ
recognition การรู้จำ
record 1. ระเบียน
2. บันทึก
redundancy 1. การซ้ำซ้อน
2. ส่วนซ้ำซ้อน
3. ซ้ำสำรอง
replicate ถ่ายซ้ำ
reliability ความเชื่อถือได้
rendering การให้แสงและเงา
resolution 1.ความคมชัด
2. อำนาจจำแนก
3. การแยก
routing การจัดเส้นทาง
อุปกรณ์จัดเส้นทาง
roaming 1. การใช้งานข้ามเขต
2. การค้นหาเครือข่าย
roam ค้นหาเครือข่าย
sampling การชักตัวอย่าง
scanner 1.เครื่องกราดตรวจ ตัวกราดตรวจ
2. เครื่องกราดภาพ ตัวกราดภาพ
scattering การกระจัดกระจาย
screen 1.จอ
2. จอภาพ 3. กลั่นกรอง, คัดกรอง
scramble 1. กวนสัญญาณ
2. การกวนสัญญาณ


การประชุม ครั้งที่ 8/2540    18 กรกฎาคม 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
switching การสลับ, การสลับสาย
analog switching การสลับสายแบบแอนะล็อก
digital switching การสลับสายแบบดิจิทัล
selectivity สมรรถนะการเลือก
sensor เครื่องรับรู้, ตัวรับรู้
server ตัวบริการ, เครื่องบริการ
service code รหัสบริการ
SIM (Subscriber Indentity Module) ซิม (มอดูลระบุผู้เช่า)
SIM card บัตรระบุผู้เช่า
simplex สื่อสารทางเดียว
skywave คลื่นฟ้า
slave station สถานีลูกข่าย
slot ช่องเสียบ
slow motion ภาพเคลื่อนไหวช้า
software ส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์
splitter ตัวแยก
star network ข่ายงานแบบดาว
stored program control (SPC) การควบคุมด้วยโปรแกรม (เอสพีซี)
subscriber ผู้เช่า, ผู้รับบริการ, สมาชิก
switching การสลับ
system noise สัญญาณรบกวนในตัวระบบ
system operato(SYSOP) ผู้ควบคุมระบบ, (ซิสอ็อป)
synchronous digital hierarchy (SDH) ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา (เอสดีเอช)
telecommunications โทรคมนาคม
telegraph โทรเลข
telemedicine โทรเวช, โทรเวชกรรม
telemetering การวัดและส่งข้อมูลทางไกล
teleshopping การเลือกซื้อทางไกล
analog telemetering การวัดและส่งข้อมูลทางไกลเชิงแอนะล็อก
telephone set เครื่องโทรศัพท์
touch tone telephone โทรศัพท์แบบกดปุ่ม
กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

This page is maintained by yui@ipied.tu.ac.th)