กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถานการประชุม ครั้งที่ 9/2540    15 สิงหาคม 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
point of presence (POP) จุดรับโทรศัพท์ (พ็อป)
teleport ท่าโทรคมนาคม
telepresence การปรากฏทางไกล
teletext โทรภาพสาร
teleworking การทำงานทางไกล
telecommuting การทำงานทางไกล
terminal เครื่องปลายทาง
test 1. ทดสอบ
2. การทดสอบ
threshold ขีดเริ่มเปลี่ยน, ขีดแบ่ง
time metering การนับเวลา
time zone metering การนับเวลาตามเขต
time sharing การแบ่งกันใช้เวลา

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

This page is maintained by yui@ipied.tu.ac.th)