กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 10/2540    5 กันยายน 2540
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
bulletin board system (BBS) ระบบกระดานข่าว (บีบีเอส)
uplink 1.เชื่อมโยงขึ้น
2.การเชื่อมโยงขึ้น
3. ข่ายการเชื่อมโยงขึ้น
videoconference การประชุมทางวีดิทัศน์
videoteleconference การประชุมทางไกลโดยวีดิทัศน์
trunk สายผ่าน, วงจรผ่าน
video on demand (VOD) วีดิทัศน์ตามคำขอ (วีโอดี)
toll office ชุมสายโทรศัพท์ทางไกล
tracking system ระบบค้นหาและติดตาม
traffic ปริมาณการใช้ (วงจรสื่อสาร)
traffic density ความหนาแน่นของการใช้ (วงจรสื่อสาร)
tranceiver 1. เครื่องรับส่ง
2. วิทยุรับส่ง
transient 1. ชั่วครู่
2. ภาวะชั่วครู่
เครื่องส่ง
turnkey system ระบบเบ็ดเสร็จ
uptime ช่วงเวลาให้บริการ
utility; utility program โปรแกรมอรรถประโยชน์
validity check การตรวจสอบความสมเหตุสมผล
verification การทวนสอบ
very small aperture terminal (VSAT) จานรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (วีแซต)
video 1. วีดิทัศน์
2. -ภาพ
videodisc แผ่นวีดิทัศน์
videotex วีดิสาร
virtual circuit วงจรเสมือน
vocoder ตัวเข้ารหัสเสียง
voice bulletin board กระดานข่าวเสียง(พูด)
voice dialing การต่อเลขหมายด้วยเสียง(พูด)
voice modem โมเด็มเสียง
wave คลื่น
wave amplitude ขนาดคลื่น
wave analyzer เครื่องวิเคราะห์คลื่น
wave heating การให้ความร้อนด้วยคลื่น
wave trap วงจรดักคลื่นรบกวน
waveform รูปคลื่น
wavelength ความยาวคลื่น
wavemeter มาตรช่วงคลื่น
wire center ศูนย์กลางข่ายสาย
wireless ไร้สาย
wireless local loop (WLL) ข่ายสื่อสารไร้สายเฉพาะที่ (ดับเบิลยูแอลแอล)
working memory หน่วยความจำใช้งาน
write protection การป้องกันการเขียนทับ
x-band เอกซ์แบนด์
x modem เอกซ์โมเด็ม
y modem วายโมเด็ม
y network ข่ายสายรูปตัววาย
zero flag ตัวบ่งชี้ค่าศูนย์
z modem แซดโมเด็ม
zone โซน
zoom ซูม, ขยายพื้นที่ข้อความ
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |