กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 1/2541    20 กุมภาพันธ์ 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
zip code; postal code รหัสไปรษณีย์
zone เขต, โซน
zoom ซูม, ดึงภาพ
zoom in ซูมเข้า, ดึงภาพเข้า
zoom out ซูมออก, ดึงภาพออก
active device อุปกรณ์แอ็กทิฟ
active transducer ตัวเปลี่ยนแปรแบบแอ็กทิฟ
audio-frequency oscillator เครื่องกำเนิดความถี่เสียง
de-scramble แก้สัญญาณรบกวน
digital loop carrier (DLC) ตัวจ่ายสัญญาณดิจิทัลเฉพาะบริเวณ (ดีแอลซี)
domain ขอบเขต, โดเมน
domain name ชื่อขอบเขต, ชื่อโดเมน
digital versatile disc; digital video disc (DVD) แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์, แผ่นวีดิทัศน์อเนกประสงค์ (ดีวีดี)
passive device อุปกรณ์แพสซิฟ
fiber optic cable; optical fiber cable เคเบิลเส้นใยนำแสง
plug in ตัวเสริม
plug-in program โปรแกรมเสริม
pre-printed form แบบฟอร์มพิมพ์ล่วงหน้า
hard copy 1. ฉบับพิมพ์
2. สิ่งพิมพ์ออก (มีความหมายเหมือนกับ printout)
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |