กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 2/2541    6 มีนาคม 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
chip card บัตรชิป
delay 1. หน่วง, ประวิง
2. การประวิง, การหน่วง
emoticon สัญรูปอารมณ์
IRC (Internet Relay Chat) (ไอ อาร์ ซี) การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต
PCT (personal communication telephone) พีซีที (โทรศัพท์พื้นฐานใช้นอกสถานที่, โทรศัพท์พื้นฐานพกพา)
perigee จุดโคจรใกล้สุดจากขั้วโลก
telemetry; telemetering การวัดและส่งข้อมูลทางไกลการประชุม ครั้งที่ 3/2541    มีนาคม 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |