กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 4/2541    3 เมษายน 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
FDMA (frequency division multiple access) เอฟดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่)
TDMA (time division multiple access) ทีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา)
TDM (time division multiplex) ทีดีเอ็ม (การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งเวลา)
CDMA (code division multiple access) ซีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส)
E-TDMA (extended time division multiple access) อี-ทีดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาชนิดขยาย)
AMPS (advanced mobile phone service) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ AMPS
FDM (Frequency Division Multiplex) เอฟดีเอ็ม (การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งความถี่)
GSM (Global System for mobile communications) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
hand off 1. การส่งต่อ
2. ส่งต่อ
paging network โครงข่ายโทรศัพท์ติดตามตัว
packet switching การสลับกลุ่มข้อมูล
packet switching network (PSN) ข่ายงานแบบสลับกลุ่มข้อมูล, โครงข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล (พีเอสเอ็น)
PCN (personal communication network) ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พีซีเอ็น
personal identification number (PIN ) รหัสประจำตัว (พิน)
PSTN (public switched telephone network) พีเอสทีเอ็น (โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะ) (ยังไม่ยุติ)
public telephone โทรศัพท์สาธารณะ
HF (high frequency) ความถี่สูง (เอชเอฟ)
VHF (very high frequency) ความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ)
extremely high frequency (EHF) ความถี่สูงสุด (อีเอชเอฟ)
super high frequency( SHF) ความถี่สูงยิ่งยวด (เอสเอชเอฟ)
ultra high frequency ( UHF) ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ)
tremendously high frequency (THF ) ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ)การประชุม ครั้งที่ 3/2541    มีนาคม 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |