กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |

ศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน
การประชุม ครั้งที่ 5/2541    1 พฤษภาคม 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
toll free call โทรศัพท์ฟรี
picture phone โทรศัพท์ภาพ
cable modem เคเบิล โมเด็ม
virtual LAN แลนเสมือน
SMDS (switched multimegabit data service) เอสเอ็มดีเอส (บริการสลับข้อมูลแบบหลายเมกะบิต
spread spectrum technology เทคโนโลยีการแผ่สเปกตรัม
GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก)
GMT (Greenwich Mean Time) จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช
encapsulation การห่อ (ยังไม่ยุติ)
microwave ไมโครเวฟ
wide band CDMA ซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้างการประชุม ครั้งที่ 6/2541    15 พฤษภาคม 2541
คำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
This page is maintained byYuphaphann Hoonchamlong (yui@ipied.tu.ac.th)

กลับไปหน้าหลักศัพท์บัญญัติ IT* To IT Vocab Main Page | กลับไปหน้าหลักเสียงไทย* Back to ThaiARC |